ASUS ROG G56JK 帮助

background image

筆記本電腦

硬件使用手冊

C6951

2012 年 2 月

background image

華碩筆記本電腦硬件使用手冊©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留
所有權利。

本用戶手冊包括但不限於其所包含的所有信息都受到著作權法的保護,未

經華碩電腦股份有限公司(以下簡稱“華碩”)許可,不得有任何仿造、複
製、摘抄、轉譯、發行等行為或為其它利用。

本用戶手冊是以“現狀”及“以目前明示的條件下”的狀態提供給您。

在法律允許的範圍內,華碩就本用戶手冊,不提供任何明示或默示的擔保及
保證,包括但不限於商業暢銷性、特定目的適用性、未侵害任何他人權利及
任何使用本用戶手冊或無法使用本用戶手冊的保證,且華碩對因使用本用戶
手冊而獲取的結果或通過本用戶手冊所獲得任何信息的準確性或可靠性不提
供擔保及保證。

用戶應自行承擔使用本用戶手冊的所有風險。用戶明確瞭解並同意華碩、

華碩的被授權人及董事、管理層、員工、代理商、關聯企業皆無須為您因本
用戶手冊、或因使用本用戶手冊、或因不可歸責于華碩的原因而無法使用本
用戶手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附帶、直接、間接、特別、懲罰
或任何其它損失(包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其它金錢
損失)負責,不論華碩是否被告知發生上述損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對上述損失的責任限

制,所以上述限制或排除條款可能對您不適用。

用戶知悉華碩有權隨時修改本用戶手冊。本產品規格或驅動程序一經改

變,本用戶手冊將會隨之更新。本用戶手冊更新的詳細說明請您訪問華碩的
客戶服務網 http://support.asus.com,或是直接與華碩電腦客戶關懷中心
400-600-6655 聯繫(400 服務熱線支持手機撥打。不能撥打 400 電話的
用戶,請撥打技術支持電話 020-28047506)。

對於本用戶手冊中提及的第三方產品名稱或內容,其所有權及知識產權都

為各產品或內容所有人所有且受現行知識產權相關法律及國際條約的保護。

當下列兩種情況發生時,本產品將不再受到華碩的保修及服務:

(1) 本產品曾經過非華碩授權的維修、規格更改、零件替換或其它未經

過華碩授權的行為。

(2)本產品序號模糊不清或丟失。

版權說明

免責聲明

background image

華碩筆記本電腦硬件使用手冊目錄

安全說明 ...........................................................................................5
使用注意事項 ..................................................................................6

第一章:認識您的電腦

1-1 外觀介紹 ............................................................................... 10
1-2 選購配件說明 ...................................................................... 18
1-3 基本維護保養 ...................................................................... 19
1-4 數據備份 ............................................................................... 22
1-5 其他建議事項 ...................................................................... 24
1-6 安全防護功能(選配) ................................................... 29

第二章:開始使用

2-1 安裝電池 ............................................................................... 33
2-2 連接電源適配器 ................................................................. 35
2-3 開啟電源 ............................................................................... 36
2-4 恢復您的筆記本電腦

(僅限預裝 Windows 操作系統的機型) ................ 37

2-5 LED 指示燈 .......................................................................... 40

第三章:操作方法

3-1 電腦基礎操作 ...................................................................... 42
3-2 液晶顯示屏及亮度調整 ................................................... 42
3-3 觸摸板的使用(視出貨機型而定) ............................ 43
3-4 鍵盤的使用(視出貨機型而定) ................................. 47
3-5 讀卡器的使用 ...................................................................... 54
3-6 局域網 .................................................................................... 55
3-7 無線網絡 ............................................................................... 56
3-8 藍牙功能(選配) ............................................................. 58
3-9 USB Charger+ 功能 ......................................................... 61

background image

華碩筆記本電腦硬件使用手冊第四章:應用升級指南

4-1 外接顯示器 ........................................................................... 63
4-2 外接鍵盤及鼠標 ................................................................. 63
4-3 外接音頻設備 ...................................................................... 64
4-4 連接重低音喇叭 ................................................................. 64
4-5 擴展內存 ............................................................................... 65
4-6 安裝硬盤 ............................................................................... 66

第五章:電源系統

5-1 電源適配器 ........................................................................... 70
5-2 電池系統 ............................................................................... 71
5-3 性能設置 ............................................................................... 74

第六章:附錄

6-1 藍牙鼠標設置步驟(選配) .......................................... 76
6-2 簡易故障排除 ...................................................................... 78

background image

華碩筆記本電腦硬件使用手冊