วิธีใช้ ASUS ROG G56JK

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

กุมภาพันธ์ 2012

TH6951

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

สารบัญ

บทที่ 1: แนะนำโน้ตบุ๊คพีซ

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้นี้ ............................................................. 6

หมายเหตุสำหรับคู่มือฉบับนี้................................................. 6

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ............................................ 7

การเตรียมโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ ............................................ 11

บทที่ 2: ทำความรู้จักชิ้นส่วนต่างๆ

ด้านบน ......................................................................... 14

ด้านล่าง ........................................................................ 17

ด้านขวา ........................................................................ 19

ด้านซ้าย ....................................................................... 21

ด้านหลัง........................................................................ 23

ด้านซ้าย ....................................................................... 23

การเชื่อมต่อซับวูเฟอร์...................................................... 24

บทที่ 3: เริ่มต้นการใช้งาน

ระบบไฟ ........................................................................ 26

การใช้พลังงาน AC ........................................................ 26

การใช้พลังงานแบตเตอรี่ ................................................. 28

การดูแลแบตเตอรี่ .......................................................... 29

การเปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี ................................................. 30

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) ............................. 30

การตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ ........................................ 32

การชาร์จแบตเตอรี่แพค .................................................. 33

ตัวเลือกด้านพลังงาน ...................................................... 34

โหมดการจัดการพลังงาน ................................................ 36

สลีปและไฮเบอร์เนชั่น ..................................................... 36

การควบคุมพลังงานความร้อน .......................................... 38

ฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์พิเศษ ..................................................... 39

ฮ็อตคีย์สี (ในเครื่องบางรุ่น) .............................................. 39

ปุ่มของ Microsoft Windows .......................................... 42

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย (ในเครื่องบางรุ่น) ............................... 43

สวิตช์และไฟแสดงสถานะ ................................................. 44

สวิตช์ ...................................................................... 44

ไฟแสดงสถานะ ............................................................. 45

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PCการใช้ปุ่ม อินสแตนท์ ....................................................... 47

การใช้ปุ่มอินสแตนท์ในครั้งแรก ........................................ 47

บทที่ 4: การใช้โน้ตบุ๊คพีซ

อุปกรณ์ชี้ ...................................................................... 52

การใช้ทัชแพด ............................................................... 53

ภาพสาธิตการใช้ทัชแพด ................................................. 54

การดูแลทัชแพด ............................................................ 56

การปิดทำงานทัชแพดโดยอัตโนมัติ ................................... 57

อุปกรณ์เก็บข้อมูล ........................................................... 58

ออปติคัลไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น) ...................................... 58

เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำแฟลช .................................. 62

ฮาร์ดดิสก์ .................................................................... 63

หน่วยความจำ (RAM) .................................................... 66

การเชื่อมต่อ .................................................................. 67

การเชื่อมต่อเครือข่าย ..................................................... 67

การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (ในเครื่องบางรุ่น) ........................ 69

การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของ Windows ........................ 71

การเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธ (ในเครื่องบางรุ่น) .......................... 73

เครื่องชาร์จ USB+ ........................................................... 76

ภาคผนวก

อุปกรณ์เสริมสำหรับเลือกซื้อเพิ่ม ..................................... A-2

อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับเลือกซื้อ ..................................... A-2

ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ ......................................... A-3

การตั้งค่า BIOS ระบบ ................................................... A-4

ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาทั่วไป ......................................... A-10

การกู้คืนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ .......................................... A-16

การใช้พาร์ทิชั่นการกู้คืน ............................................. A-16

การใช้ DVD การกู้คืน (เฉพาะบางรุ่น) ............................ A-17

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์ ................................... A-19

ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ ............................................ A-21

ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน ................................. A-22

ประกาศ และถ้อยแถลงเพื่อความปลอดภัย ........................ A-26

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง .................. A-26

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC .... A-27

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องข้อกำหนด R&TTE

(199/5/EC) ............................................................ A-27

เครื่องหมาย CE ......................................................... A-28

ถ้อยแถลงการสัมผัสถูกการแผ่รังสี IC สำหรับแคนาดา ....... A-28

แชนเนลการทำงานไร้สายสำหรับโดเมนต่างๆ .................. A-29

แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำกัดของฝรั่งเศส ........................ A-29

ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL ............................... A-31

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ......................... A-32

ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV (ในเครื่องบางรุ่น) ............. A-32

REACH .................................................................. A-32

ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก

(สำหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน)...................... A-33

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ .............. A-34

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์ ................................... A-34

ป้ายเตือนการซ่อมแซม ............................................... A-34

ข้อบังคับ CDRH ........................................................ A-34

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation ......... A-35

การอนุมัติ CTR 21(สำหรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว) .... A-36

ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป ........................................ A-38

ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR .......... A-38

การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมข

องโลก .................................................................. A-39

การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำกลับ ......................... A-39

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ................................................... A-40

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ ......................................... A-41

การบริการและสนับสนุน ............................................... A-41

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC1