ASUS ROG G56JK - Saglasnost sa unutrašnjim modemom

background image

Saglasnost sa unutrašnjim modemom

Laptop PC sa unutrašnjim modemom u saglasnosti je sa JATE

(Japan), FCC (SAD, Kanada, Koreja, Tajvan) i CTR21. Unutrašnji

modem je odobren u skladu sa Odlukom saveta 98/482/EC za pan-

evropsku konekciju jednog terminala za javno operisanu telefonsku

mrežu (PSTN). Međutim, usled razlika između pojedinačnih PTSN-a

koji postoje u različitim državama, odobrenje, samo po sebi, ne znači

garantovani rad na svakoj terminacionoj tački PSTN mreže. U slučaju

da imate problema, treba da kontaktirate prvobitnog dobavljača

svoje opreme.

Pregled

4. avgusta 1998, odluka Evropskog saveta u vezi sa CTR 21 je

objavljena u Zvaničnom žurnalu EC. CTR 21 se primenjuje na svu

terminalnu opremu bez glasa sa DTMS pozivanjem, koja planirano

treba da bude povezana za analognu PSTN (javnu telefonsku

mrežu).
CTR 21 (Common Technical Regulation, tj. uobičajena tehnička

regulativa) za zahteve priključaka za analognu javnu telefonsku

mrežu terminalne opreme (izuzimajući terminalnu opremu koja

podržava uslugu glasovne telefonije u opravdanim slučajevima) u

kojoj je adresiranje mreže, ukoliko je obezbeđeno, urađeno preko

multifrekventnog signala duplog tona.

Deklaracija o kompatibilnost mreže

Izjavu koju treba da da proizvođač Obaveštenog tela i prodavac:

“Ova deklaracija će ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana

da radi i sve mreže za koje je javljeno na će oprema možda imati

problema sa radom.”

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-23

Deklaracija o kompatibilnost mreže

Izjava koju treba da da proizvođač korisniku: “Ova deklaracija će

ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže

za koje je javljeno na će oprema možda imati problema sa radom.

Proizvođač će takođe povezati izjavu da bi stavio do znanja gde

mrežna kompatibilnost zavisi od fizičkog podešavanja i podešavanja

softvera. Takođe će posavetovati korisnika da kontaktira prodavca

ukoliko korisnik želi da opremu koristi na drugoj mreži.”
Sve do sada, Obavešteno telo CETECOM-a je objavljivalo pan-

evropsko odobrenje koristeći CTR 21. Rezultat su prvi evropski

modemi koji ne zahtevaju regulatorna odobravanja u svakoj

pojedinačnoj evropskoj državi.

Bezglasna oprema

Telefonske sekretarice i telefoni sa zvučnikom se kvalifikuju, isto

kao i modemi, faks mašine, auto pozivači i alarmni sistemi. Oprema

u kojoj je kvalitet govora sa jednog kraja na drugi kontrolisan

regulativama (npr. ručno držani telefoni i u nekim državama bežični

telefoni) nije uključena.

background image

D-24

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Sledeća tabela prikazuje države koje su trenutno pod CTR

21 standardom.

Država

Primenjeno

Još testiranja

Austrija

1

Da

Ne

Belgija

Da

Ne

Češka Republika

Ne

Nije primenljivo

Danska

1

Da

Da

Finska

Da

Ne

Francuska

Da

Ne

Nemačka

Da

Ne

Grčka

Da

Ne

Mađarska

Ne

Nije primenljivo

Island

Da

Ne

Irska

Da

Ne

Italija

Još uvek se razmatra

Još uvek se razmatra

Izrael

Ne

Ne

Linkenštajn

Da

Ne

Luksemburg

Da

Ne

Holandija

1

Da

Da

Norveška

Da

Ne

Poljska

Ne

Nije primenljivo

Portugal

Ne

Nije primenljivo

Španija

Ne

Nije primenljivo

Švedska

Da

Ne

Švajcarska

Da

Ne

Velika Britanija

Da

Ne

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-25

Ove informacije kopirane su iz CETECOM-a i daju se bez preuzimanja

odgovornosti. Za ažuriranu tabelu, pogledajte http://www.cetecom.

de/technologies/ctr_21.html
1 Nacionalni zahtevi primenjuju se samo ukoliko oprema može da

koristi pulsno biranje (proizvođači mogu da izjave u uputstvu za

korišćenje da je oprema namenjena samo za DTMF signaliziranje, što

čini bilo kakvo dodatno testiranje besmislenim).
U Holandiji, dodatno testiranje je potrebno za funkcije serijskog

povezivanja i ID pozivaoca.

background image

D-26

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja