ASUS ROG G56JK - Bezpečnostné opatrenia

background image

Bezpečnostné opatrenia

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia zvýšia životnosť notebooku.

Postupujte podľa všetkých opatrení a pokynov. Okrem činností

popísaných v manuáli, všetky ostatné servisné činnosti zverte do rúk

kvalifikovanému personálu.

Bezpečnostné upozornenia

týkajúce sa batérie:
Batériu NEVHADZUJTE

do ohňa. Kontakty

NESKRATUJTE. Batériu

NEODPÁJAJTE.

Notebook NENECHÁVAJTE

na svojom lone alebo

akejkoľvek časti svojho tela,

čím zabezpečíte vlastné

pohodlie a zabránite

vystaveniu vysokým

teplotám.

NEVYSTAVUJTE pôsobeniu

prašných alebo špinavých

prostredí. NEPREVÁDZKUJTE

v prípade unikania plynu.

NEVYSTAVUJTE silným

magnetickým ani

elektrickým

poliam.

NEVYSTAVUJTE vplyvom

ani NEPOUŽÍVAJTE pod

vplyvom

kvapalín, dažďa alebo

vlhkosti. Modem

NEPOUŽÍVAJTE počas

búrky s výskytom bleskov.

Panel displeja NESTLÁČAJTE

a ani sa ho NEDOTÝKAJTE.

Neumiestňujte v blízkosti

malých predmetov, ktoré by

mohli zapríčiniť poškrabanie

alebo by mohli vniknúť do

notebooku.

NEUMIESTŇUJTE na

nerovné a nestabilné

pracovné povrchy. V

prípade poškodenia

skrinky vyhľadajte pomoc

servisného strediska.

Na vrchnú časť notebooku

NEUMIESTŇUJTE žiadne

predmety a žiadne

predmety do

notebooku NESTRKAJTE.

Pred čistením odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte

batériu (batérie). Notebook utrite čistou celulózovou špongiou

alebo semišovou tkaninou namočenou v roztoku niekoľkých

kvapiek horúcej vody a čistiaceho prostriedku, ktorý nemá

brusné účinky. Prebytočnú vlhkosť odstráňte suchou tkaninou.

background image

8

Návod na obsluhu notebooku

BEZPEČNÉ TEPLOTY:

Tento notebook by sa

mal používať v

prostrediach s teplotou

okolia medzi 5°C (41°F)

až 35°C (95°F).

Notebook, ktorý je

pripojený do elektrickej

siete NEPRENÁŠAJTE a

ani ho NEZAKRÝVAJTE

materiálmi (ako je

napríklad brašna), ktoré

by mohli znížiť obeh

vzduchu.

Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo

správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol

preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená,

že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a

článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať

spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste

nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol

preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená,

že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym

odpadom.

VSTUPNÉ HODNOTY:

Pozrite sa na štítok so

vstupnými hodnotami

na spodnej strane

notebooku a uistite

sa, že vami používaný

sieťový adaptér je

v súlade s týmito

hodnotami.

Nesprávna inštalácia

batérie môže spôsobiť

výbuch a poškodenie

notebook.

NEPOUŽÍVAJTE sieťové

káble, príslušenstvo

alebo periférne

zariadenia, ktoré sú

poškodené.

Na povrchu notebooku,

alebo v jeho blízkosti

NEPOUŽÍVAJTE silné

rozpúšťadlá, ako sú

riedidlá, benzín, alebo

ostatné chemikálie.

background image

Návod na obsluhu notebooku

9

Opatrenia pri preprave

Notebook pripravíte na prepravu tak, že ho vypnete a odpojíte všetky

periférne zariadenia, čím zabránite poškodeniu konektorov

(prípojných článkov). Pri vypnutí sa hlava jednotky pevného disku

vtiahne, čím sa zabráni poškriabaniu povrchu pevného disku počas

prepravy. Preto by ste notebook nemali prepravovať počas doby,

kedy je zapnutý. Zatvorte panel displeja a skontrolujte, že je bezpečne

zablokovaný v polohe zatvorenia, čím ochránite klávesnicu a panel

displeja.

DÔLEŽITÉ! K strate lesku povrchu notebooku môže dôjsť v

prípade nesprávnej starostlivosti. Dávajte si pozor, aby ste povrch

notebooku nepoškriabali alebo neotierali.

Upozornenie na akustický tlak
Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel alebo náhlavných slúchadiel

môže spôsobiť poškodenie alebo stratu sluchu. Dôležité je vedieť,

že nastavením regulátora hlasitosti alebo vyrovnávača nad strednú

polohu sa môže zvýšiť výstupné napätie zo slúchadiel alebo náhlavných

slúchadiel a tým úroveň akustického tlaku.

Informácie týkajúce sa adaptéra (líši sa podľa zakúpeného

modelu):
Vstupné napätie: 100–240V striedavý prúd
Vstupná frekvencia: 50-60Hz
Menovitý výstupný prúd: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Menovité výstupné napätie: 19V jednosmený prúd

Upozornenie na ventilátor napájaný jednosmerným prúdom
Nezabúdajte, že ventilátor na jednosmerný prúd je pohyblivá súčasť,

ktorá môže byť nebezpečná. Nepribližujte sa telom k pohybujúcim sa

lopatkám ventilátora.

background image

10

Návod na obsluhu notebooku

Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel

Ak si želáte svoj notebook používať na palube lietadla, spojte sa so

zastúpením leteckej spoločnosti. Väčšina leteckých spoločností má

zavedené obmedzenia týkajúce sa používania elektronických zariadení.

Väčšina leteckých spoločností povolí používanie elektronických

zariadení v čase medzi vzletom a pristávaním, avšak nie počas vzletu a

pristávania.

DÔLEŽITÉ! Existujú tri hlavné typy zariadení bezpečnosti letísk:

Röntgenové zariadenia (používané v prípade položiek umiestnených

na prepravných pásoch), magnetické detektory (používané v prípade

osôb prechádzajúcich bezpečnostnou kontrolou) a magnetické

snímače (príručné zariadenia používané v prípade ľudí alebo

jednotlivých položiek). Svoj notebook alebo diskety môžete

nechať prejsť cez röntgenové zariadenia používané na letiskách.

Odporúča sa však, aby ste svoj notebook alebo diskety nenechali

prechádzať magnetickými detektormi alebo magnetickými snímačmi

používanými na letiskách.

Batérie vymieňajte

Ak mienite využívať napájanie batériami, pred dlhou cestou sa presvedčte,

že tieto batérie, ako aj náhradné batérie sú úplne nabité. Zapamätajte si,

že sieťovým adaptérom nabíjate batérie počas doby jeho pripojenia k

sieti a k počítaču. Uvedomte, si, že nabiť batériu počas doby, kedy sa

notebook používa trvá dlhšiu dobu.

Notebook chráňte

Aby ste notebook ochránili pred špinou, vodou, nárazmi alebo

poškriabaním, zakúpte si brašnu určenú na prenášanie.

background image

Návod na obsluhu notebooku

11