ASUS ROG G56JK - Zhoda interného modemu

background image

Zhoda interného modemu

Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE

(Japonsko), FCC (USA, Kanada, Kórea, Taiwan) a CTR21. Interný

modem bol schválený v súlade s Rozhodnutím Rady 98/482/ES

pre paneurópske pripojenie k verejnej komutovanej telefónnej

sieti (PSTN) pomocou pripojenia jedným terminálom. Predsa len

však kvôli rozdielom medzi jednotlivými PSTN v rôznych krajinách,

schválenie samo osebe neposkytuje bezvýhradné zaistenie

úspešnej činnosti na každom koncovom bode siete PSTN. V prípade

problémov by ste sa mali v prvom rade spojiť s dodávateľom

zariadenia.

Prehľad

4. augusta 1998 bolo v Oficiálnom vestníku ES publikované

Rozhodnutie Európskej rady týkajúce sa CTR 21. CTR 21 sa uplatňuje

v prípade všetkých nie hlasových koncových zariadení s vytáčaním

DTMF, ktoré sa nebudú pripájať k analógovej sieti PSTN (verejná

komutovaná telefónna sieť).
CTR 21 (Spoločné technické nariadenie) týkajúce sa požiadaviek

na príslušenstvo, a to pre pripojenie koncových zariadení (okrem

koncových zariadení podporujúcich službu hlasového telefonovania

pomocou počítača) k analógovým verejným komutovaným

telefónnym sieťam, v rámci ktorých sa adresovanie siete, ak je

poskytnutá, vykoná prostredníctvom multifrekvenčného signálu s

duálnym tónom.

Vyhlásenie o zhode siete

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči notifikovanému orgánu a

predajcovi: „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktorých

bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení

s ktorými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v rámci

prepojených systémov.“

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-23

Vyhlásenie o zhode siete

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči užívateľovi: „Toto vyhlásenie

označí siete, pre použitie v ktorých bolo zariadenie navrhnuté

a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktorými môže mať

zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených

systémov.“ Výrobca pridá aj vyhlásenie, z ktorého bude jasné,

kedy kompatibilita siete závisí na fyzických nastaveniach a na

nastaveniach softvérových prepínačov. Taktiež odporučí užívateľovi

spojiť sa s predajcom v prípade ak uvažuje s používaním zariadenia v

rámci inej siete.“
Notifikovaný orgán CETECOM doteraz na základe CTR 21 vydal

niekoľko paneurópskych schválení. Výsledkom sú prvé európske

modemy, v prípade ktorých nie sú v jednotlivých krajinách Európy

potrebné regulačné schválenia.

Nie hlasové zariadenia

Telefónne odkazovače a hlasité telefónne prístroje prichádzajú

do úvahy podobne, ako aj modemy, faxy, automatické cieľové

číselníky a poplašné systémy. Vyňaté sú zariadenia, v prípade

ktorých je koncová kvalita hovoru riadené nariadeniami (napríklad

mikrotelefóny a v niektorých krajinách aj bezdrôtové telefóny).

background image

P-24

Návod na obsluhu notebooku

V tabuľke sú uvedené krajiny, na ktoré sa vzťahuje norma

CTR21.

Krajina

Vzťahuje sa

Viac testovania

Rakúsko

1

Áno

Nie

Belgicko

Áno

Nie

Česká republika

Nie

Nevzťahuje sa

Dánsko

1

Áno

Áno

Fínsko

Áno

Nie

Francúzsko

Áno

Nie

Nemecko

Áno

Nie

Grécko

Áno

Nie

Maďarsko

Nie

Nevzťahuje sa

Island

Áno

Nie

Írsko

Áno

Nie

Taliansko

Ešte sa prejednáva

Ešte sa prejednáva

Izrael

Nie

Nie

Lichtenštajnsko

Áno

Nie

Luxembursko

Áno

Nie

Holandsko

1

Áno

Áno

Nórsko

Áno

Nie

Poľsko

Nie

Nevzťahuje sa

Portugalsko

Nie

Nevzťahuje sa

Španielsko

Nie

Nevzťahuje sa

Švédsko

Áno

Nie

Švajčiarsko

Áno

Nie

Veľká Británia

Áno

Nie

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-25

Tieto informácie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez

akejkoľvek zodpovednosti. Aktualizácie tejto tabuľky môžete nájsť

na stránke http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Národné požiadavky sa uplatnia iba v prípade, ak smie zariadenie

využívať impulzné vytáčanie (výrobcovia môžu v návode na obsluhu

uviesť, že zariadenie je určené iba pre podporu signalizácie DTFM,

kvôli čomu by boli dodatočné skúšky zbytočné).
V Holandsku sa dodatočné testovanie vyžaduje v prípade sériových

spojení a zariadení s identifikáciou volajúceho.

background image

P-26

Návod na obsluhu notebooku