ASUS ROG G56JK - Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

background image

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre

telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka

podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu.

Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to

vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode

s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v

súlade s Časťou 15. Pravidiel Amerického federálneho výboru

pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté

tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu

v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj

vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný

a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať

škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna

záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak

toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu

sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť

vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť

interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich

opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.

Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.

Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený

prijímač.

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným

rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneného sieťového

kábla, a to kvôli súladu s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil

FCC a kvôli tomu, aby sa predišlo interferencii s blízkym

rozhlasovým a televíznym príjmom. Je dôležité používať jedine

dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/O zariadení k tomuto

zariadeniu používajte iba tienené káble. Dávajte si pozor, pretože

zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené

osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mať za následok

zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-27

(Pretlač zo Zákonníka federálnych smerníc č.47, časť 15.193, 1993.

Washington DC: Úrad federálneho registra, Správa národných

archívov a záznamov, Tlačiareň vlády USA.)