ASUS ROG G56JK - Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL

background image

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1459, ktorá

zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktoré budú elektricky

pripojené k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti

zemi, ktoré v špičke nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne

300V a efektívna hodnota napätia je 105V, pričom zariadenie bude

nainštalované a používané v súlade s Predpismi o vykonávaní

elektrických inštalácií v USA (NFPA 70).
Pri používaní modemu notebooku je potrebné vždy dodržiavať

bezpečnostné pokyny na zníženie nebezpečenstva požiaru, úrazu

elektrickým šokom a zranenia osôb vrátane nasledovných pokynov:

Notebook nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad vane,

nádob na umývanie, kuchynskej výlevky, nádob na pranie

bielizne, v prostredí vlhkého suterénu alebo v blízkosti bazéna.

Notebook nepoužívajte počas búrky s výskytom bleskov. Môže

dôjsť k riziku elektrického šoku spôsobeného bleskom.

Notebook

nepoužívajte v blízkosti unikajúceho plynu.

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1642, ktorá

zahŕňa primárne (nie nabíjateľné) a sekundárne (nabíjateľné) lítiové

batérie, ktoré sa používajú ako zdroj energie vo výrobkoch. Tieto

batérie obsahujú metalické lítium, zliatinu lítia alebo ión lítia a môžu

obsahovať jeden elektrochemický článok alebo dva elektrochemické

články zapojené sériovo, paralelne alebo kombinovane, pričom

tieto články premieňajú chemickú energiu na elektrickú energiu

prostredníctvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.

Batériu notebooku nevhadzujte do ohňa, pretože môže

vybuchnúť. Pozrite si miestne predpisy

týkajúce sa pokynov pre likvidáciu, aby ste takto znížili riziko

poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu.

Nepoužívajte sieťové adaptéry alebo batérie iných zariadení,

aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru

alebo výbuchu. Používajte iba sieťové adaptéry alebo batérie

certifikované spoločnosťou UL, ktoré dodáva výrobca, alebo

autorizovaní predajcovia.

background image

P-32

Návod na obsluhu notebooku