ASUS ROG G56JK - Bezpečnostné informácie týkajúce sa lasera

background image

mechaniky
Bezpečnostné informácie týkajúce sa lasera

Interné alebo externé optické mechaniky predávané spolu s týmto

notebookom sú vybavené LASEROVÝM VÝROBKOM TRIEDY 1.

Klasifikácie laseru nájdete v slovníku na konci tohto návodu na

obsluhu.

VÝSTRAHA: Vykonávanie nastavení alebo vykonávanie postupov,

ktoré sú v rozpore s tými, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu,

môže mať za následok rizikové vystavenie účinkom lasera.

Nepokúšajte sa optickú mechaniku rozmontovať. Kvôli vlastnej

bezpečnosti prenechajte servisné činnosti týkajúce sa optickej

mechaniky autorizovaným poskytovateľom servisných služieb.