ASUS ROG G56JK - Optická mechanika (na vybraných modeloch)

background image

Optická mechanika (na vybraných modeloch)

Vloženie optického disku

1. Kým je napájanie notebooku zapnuté, stlačte tlačidlo pre

vysunutie mechaniky. Zásobník sa čiastočne vysunie.

2. Jemne vytiahnite predný panel mechaniky a zásobník úplne

vytiahnite. Dávajte si pozor, aby ste sa nedotkli šošoviek CD

mechaniky a ostatných mechanizmov. Presvedčte sa, že sa pod

zásobník mechaniky nedostanú žiadne prekážky, ktoré by ju

mohli upchať.

background image

Návod na obsluhu notebooku

59

3. Disk držte za okraje tak, aby jeho strana s potlačou smerovala

nahor. Zatlačte na obe strany stredného otvoru disku tak, aby sa

disk zachytil o hrdlo. V prípade správneho uloženia by malo

byť hrdlo vyššie ako disk.

4. Pomaly zatlačte zásobník mechaniky dovnútra. Mechanika

začne načítavať obsah (TOC) disku. Ak sa mechanika zastaví,

disk je pripravený na používanie.

Je bežné, ak budete počuť aj cítiť ako CD disk v CD mechanike

počas načítania údajov rotuje s veľkou intenzitou.

background image

60

Návod na obsluhu notebooku

Núdzové vysunutie

Núdzové vysunutie sa nachádza v otvore na optickej mechanike a

používa sa na vysunutie zásobníka optickej mechaniky v prípade, ak

elektronické vysunutie zlyhá. Núdzové vysunutie nepoužívajte ako

náhradu elektronického vysunutia.

Poznámka: Dávajte pozor na to, aby ste nepichli do indikátora

činnosti, ktorý sa nachádza na tom istom mieste.

Vybratie optického disku

Vysuňte zásobník a jemne vypáčte okraj disku smerom nahor, a to

pod uhlom, ktorý umožní vybratie disku z hrdla.

Skutočné umiestnenie

môže byť pre každý

model iné.

background image

Návod na obsluhu notebooku

61

Písmeno označujúce CD mechaniku bude zobrazené bez ohľadu na

to, či sa v mechanike CD nachádza alebo nie. Po správnom vložení

CD bude prístup k údajom na CD rovnaký ako v prípade pevného

disku; výnimkou je, že nič nemožno na CD zapisovať ani meniť.

Pomocou správneho softvéru je možné, aby CD-RW mechanika

alebo DVD+CD-RW mechanika umožnila používať CD-RW disky ako

pevné disky, a to s umožnením zapisovania, mazania a editovania.
Vibrácie sú bežným javom všetkých vysoko rýchlostných optických

mechaník a sú spôsobené nevyrovnanými CD diskami alebo

potlačou na povrchu CD. Kvôli zníženiu vibrácií používajte notebook

na rovnom povrchu a na CD nenalepujte žiadne nálepky.

Počúvanie zvukového CD

Optické mechaniky dokážu prehrávať CD disky, avšak iba DVD-

ROM dokáže prehrávať zvukové DVD disky. Zvukové CD vložte do

mechaniky; Windows™ automaticky otvorí prehrávač zvuku a začne

prehrávanie. V závislosti na zvukovom DVD disku a nainštalovanom

softvéri sa môže stať, že na počúvanie zvukového DVD budete

musieť otvoriť DVD prehrávač. Hlasitosť dokážete nastaviť pomocou

aktivačných klávesov alebo pomocou ikony reproduktora Windows™

na lište úloh.

VÝSTRAHA! Ak sa disk správne neuchytí o hrdlo v strede, môže

dôjsť k Poškodeniu CD po zatvorení zásobníka. Počas pomalého

zatvárania zásobníka sledujte dôkladne CD, aby ste takto

zabránili jeho poškodeniu.

Používanie optickej mechaniky

S optickými diskami a zariadeniami je potrebné zaobchádzať

opatrne, pretože ich súčasťou sú presné mechaniky. Zoberte do

úvahy všetky dôležité bezpečnostné pokyny uvádzané dodávateľmi

CD. Na rozdiel od stolových optických mechaník využíva notebook

na pridržanie CD hrdlo, ktoré CD pridržiava pri akomkoľvek uhle. Pri

vkladaní CD je dôležité zatlačiť CD na hrdlo v strede mechaniky. V

opačnom prípade dôjde k poškriabaniu CD optickou mechanikou.

background image

62

Návod na obsluhu notebooku